loading

Ngày 28 tháng 03 năm 2015, dự án đã hoang thành việc đổ bê tồng sàn tầng 17

Ngày 28 tháng 03 năm 2015, dự án đã hoang thành việc đổ bê tồng sàn tầng 17

Hotline: 0511.3223.555

Mr. Hưng 0906.501.322

Ms. Vang 0935.750.068